Belgien del 4: Politik och försvar lett från Bryssel

Bryssel är huvudort för EU och kontoren ligger på Rue de la loi i centrala staden.

Europeiska Unionen (EU)
EU (Europeiska Unionen) samt Europeiska kommissionen och Europaparlamentet (tillsammans med Strasbourg i Frankrike)

Innan EU fanns
Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) bildades den 18 april 1951. Där skapade Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland en gemensam marknad för kol och stål, som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) var en samarbetsorganisation mellan samma sex länder i västra Europa. Den bildades 1 januari 1958 och upplöstes i samband med att fördraget om EU trädde i kraft den 1 november 1993.

EEG ersattes då av Europeiska Gemenskapen (EG), som var en internationell organisation och en juridisk person och utgjorde en del av Europeiska unionens första pelare. Nämligen den som berörde bland annat ekonomi-, social- och miljöpolitik. Den blev den juridiska efterträdaren till EEG och när EKSG upplöstes den 23 juli 2002 även till den.

EG:s kärna bestod av den inre marknaden, som inkluderade fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Den 1 december 2009 upplöstes Europeiska Gemenskapen och Europeiska Unionen ersatte pelarstrukturen med en enhetlig struktur med en enda juridisk person.

Idag består EU av 28 europeiska demokratier. I bokstavsordning är de: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (planerar dock att utträda den 29 mars 2019, en process som kallas Brexit), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Det är det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Unionens övergripande mål är att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet och folkens välfärd).

Sverige är med sedan 1 januari 1995, efter att man i november 1994 röstade ja till medlemskap. Exempel på länder som inte är med är våra närmaste grannar Norge och det märks i affärs- och resebranscherna.

Införandet av Euron ägde rum den 1 januari 1999 i Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike och innebar påbörjandet av den tredje etappen av Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU) och slutet på en lång process som hade påbörjats 1970 med syfte att skapa den.

I början fanns Euron bara i siffror, kontanter infördes inte förrän den 1 januari 2002 och jag vet att mina belgiska vänner kommenterade att de fick många flera mynt än med sin gamla valuta belgiska franc.

Införandet av Euron har sedan dess även skett i Grekland (2001), Slovenien (2007), Cypern och Malta (2008), Slovakien (2009), Estland (2011), Lettland (2014) och Litauen (2015) vid början av respektive år.

Tillägg till tidningens stycke om Mini-Europa. Förutom de länder som nämns ingick även dessa i EU 1989: Bulgarien, Estland, Finland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern

Nato (Nordatlantiska fördragsorganisationen)
Nato grundades också i Belgien och har sitt huvudkontor i Bryssel, i området Haren-Zuid mellan centrum och flygplatsen.

Nato är en militär allians som upprättades genom Nordatlantiska fördraget, som trädde i kraft den 24 augusti 1949. Själva fördragsorganisationen, som bildades 1951, utgör ett system med kollektivt försvar där dess medlemsstater är överens om att försvara varandra mot yttre angrepp.

En av de som jobbar där är Norges före detta statsminister Jens Stoltenberg, som den 1 oktober 2014 tillträdde ämbetet som generalsekreterare.

TEXT: Stina Palm
KÄLLA: Wikipedia, eu.riksdagen.se